Решениe за свикување на осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

            за свикување на осумнаесетата седница  на

             Советот на општина Струмица

Ја свикувам осумнаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден  29.09.2014 година (понеделник).

Осумнасетата  седница  на Советот на општина Струмица,  ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записниците од шеснаесетата и седумнаесетата   седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н      р е д

 1. Квартален извештај  за извршување на Буџетот на општина Струмица за вториот кварал од 2014 година;
 2. Предлог- Одлука за измена на распоредот на сретства во Буџетот на општина Струмица за 2014 година;
 3. Извештај од   процена на штета од природна  непогода  поплава од 01 август 2014 година, на подрачјето  на КО Габрово – Општина Струмица;
 4. Предлог – Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2014 година;
 5. Предлог-Одлука  за означување на условите и утврдување режим на сообраќај во Oпштина Струмица;
 6. Извештај за работата на ЈП “Паркиралишта –Струмица” – Струмица за периодот  од 01.01. до 30.06.2014 година;
 7. Правилник за начинот и условите на паркирање, времетрање на паркирањето, односно неговото ограничување и означување на јавните паркиралишта  од значење за општина Струмица;
 8. Одлука за утврдување на Ценовникот на услугите на ЈП  “Паркиралишта –Струмица” – Струмица;
 9. Извештај за работењето  на ЈПЕД „Струмица –гас” за прв квартал од 01.01.до 31.03. 2014 година;

10. Извештај за работењето  на ЈПЕД „Струмица –гас” за првото полугодите  од  01.01.до 30.06. 2014 година;

11. Извештај за работа на ОУ “Даме Груев”  Куклиш во учебната 2013/2014 година;

12. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Даме Груев”  Куклиш, во учебната 2014/2015 година;

13. Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино во учебната 2013/2014 година;

14. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Маршал Тито”  Муртино, во учебната 2014/2015 година;

15. Извештај за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2013/2014 година;

16. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2014/2015 година;

17. Извештај за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2013/2014 година;

18. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Герас Цунев” Просениково во учебната 2014/2015 година;

19. Извештај за работа на ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2013/2014 година;

20. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Гоце Делчев”  Вељуса во учебната 2014/2015 година;

21.  Извештај за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

22. Предлог-Годишна програма за работа на ОУ “Видое Подгорец”  Струмица во учебната 2014/2015 година;

23. Извештај за работа на ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

24. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Никола Вапцаров”  Струмица во учебната 2014/2015 година;

25. Извештај за работа на ОУ “Маршал Тито”  Струмица во учебната 201232013 година;

26. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Маршал Тито”  Струмица, во учебната 2013/2014 година;

27. Извештај за работа на ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2012/2014година;

28. Предлог-Годишна програма за работа на  ОУ “Сандо Масев”  Струмица во учебната 2014/2015 година;

29. Извештај за работа на ОМУ “Боро Џони”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

30. Предлог-Годишна програма за работа на  ОМУ “Боро Џони”  Струмица, во учебната 2014/2015 година;

31. Извештај за работа на СОУ “Јане Сандански”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

32. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ “Јане Сандански   Струмица во учебната 2014/2015 година;

33. Извештај за работа на СОУ “Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

34. Предлог-Годишна програма за работа на  СОУ “Димитар Влахов”  Струмица во учебната 2014/2015 година;

35. Извештај за работата на Ученичкиот дом „Димитар Влахов“ од Струмица за учебната  2013/2014 година;

36. Програма за работа на ученичкиот дом при СОУ “Димитар Влахов” за учебната 2014/2015 година;

37. Извештај за работа на СОУ “Никола Карев”  Струмица во учебната 2013/2014 година;

38. Предлог-Годишна програма за работа на  СОУ “Никола Карев”  Струмица, во учебната 2014/2015 година;

39. Правилник за организација и систематизација на работните места  во ЈОУДГ „Детска радост” Струмица;

40. Извештај за работа на ЈОУДГ “Детска Радост”  Струмица за периодот септември 2013 – август 2014 година;

41. Предлог-Годишна програма за работа на ЈОУДГ “Детста радост”  Струмица за периодот септември 2014 – август 2015  година;

 1. 42. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од  ООУ „Даме Груев” Куклиш,  во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

г) Програма за  изведување  на настава во природа со учениците од четврто одделение во траење од 5 дена;

д) Програма за еднодневна посета на саем на книга  со учениците од шесто до девето одделение;

ѓ) Програма за еднодневна посета  на  фестивали  „Златно славејче” и „Весели поточиња”  со  учениците од  второ до седмо одделение;

е) Програма за  изведување  на  зимување  со учениците од шесто до  девето одделение;

43. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Маршал Тито “ Муртино, во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето одделение;

г)  Програма за   кампување со учениците од шесто до  девето одделение; и

д) Програма за   зимување  со учениците од шесто до  девето одделение;

44. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Кирил и Методиј “ Дабиле, во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од  девето  одделение;

д) Програма за  изведување  на настава во природа со учениците од пето  одделение; и

е)Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од трето   до девето одделение;

 1. 45. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Герас Цунев” Просениково,  во учебната 2014/15 година:

а) Програма за  изведување  на настава во природа со учениците од пето  одделение

б) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

в) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

г)Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

е) Програма за еднодневна посета  на  фестивали  „Златно славејче” и „Поточиња”  со  учениците од  прво до пето одделение;

46. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од     ООУ „Сандо Масев “ Струмица,  во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

г) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од шесто до осмо одделение;

е) Програма за еднодневна посета  на детски фестивали „Златно славејче” и „Поточиња”  со  учениците од  четврто одделение;

47. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ООУ „Видое Подгорец” Струмица, во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б)Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од второ до девето  одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од четврто  одделение;

48. Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ООУ „Никола Вапцаров” Струмица,  во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б. Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение; и

в) Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

 1. 49.       Програми за изведување на  екскурзии и слободни активности за учениците  од    ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2014/15 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на настава во природа со учениците од четврто  одделение;

в)Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

г).Програма за изведување на тродневна екскурзија со учениците од девето  одделение;

е) Програма за еднодневна посета  на саем на книгата  со учениците од трето  до девето  одделение.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов