Решение за свикување педесет и втората седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување педесет и втората седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам педесет и втората   седница на Советот на општина Струмица за ден  27.04.2017 година (четврток).

Педесет и втората  седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата   предлагам:

I

Усвојување на записникот од 51 седница на Советот на општина Струмица

II

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2018 година;
 2. Предлог – Одлука за утврдување на зоните и движење на пазарната вредност на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на Општина Струмица;
 1. Предлог – Одлука за донесување Акционен план за ставање под контрола на вектор – преносливите заболувања со примена на краткорочни и долгорочни мерки во Општина Струмица;
 2. Предлог- Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности;
 3. Годишен план за вработување  за  2017 година  во Општинската администрација на Општина Струмица;
 4. Предлог – Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2017 година;
 5. Извештај од процена на штета од природна  непогода –    снег  на подрачјето на Општина Струмица  од 19/20  јануари   2017 година;
 6. Годишен извештај за работењето на Центарот за развоуј на Југоисточниот плански регион за 2016 година;
 7. Годишен план за вработување во 2018 година на ЈП „Паркиралишта“  Струмица;
 8. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2016 година;
 9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“   Струмица за 2016 година;
 10. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2016 година;
 11. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Герас Цунев“ Просениково,  за 2016 година;
 12. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2016 година;
 13. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле  за 2016 година;
 14. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Даме Груев“ Куклиш за 2016 година;
 15. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Муртино за 2016 година;
 16. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2016 година;
 17. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2016 година;
 18. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2016 година;
 19. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2016 година;
 20. Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони“ Струмица за 2016 година; и
 21. Годишен извештај за работа со  финансиски извештај  на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ за 2016 година;
 22. Извештај за работата со завршна сметка  на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ за 2016 година;
 23. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2016 година;
 24. Правилник за составот и начинот на работа на Комисијата за прием на деца  и утврдување на критериуми за прием на деца  во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
 25. Годишен план за вработување  во  2018  на ЈОУДГ “Детска радост “ Струмица;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4982 КО Струмица;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 КО Струмица;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5513, 5512/1 КО Струмица;
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3398/1 КО Струмица;
 30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 563 КО Баница;
 31. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7690/1 КО Струмица;
 32. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 33. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 686, 693 КО Рич;
 34. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1087/2 КО Банско; и
 35. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7930 КО Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов