Решение за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на ДПТУ ,,ОГРАЖДЕН –МИКРОМИКС” СТРУМИЦА Инсталација за Микронизирање на калциум карбонат

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Решение за Б- Интегрирана еколошка дозвола

 

 

Подносител на барањето:

ДПТУ ,,ОГРАЖДЕН –МИКРОМИКС СТРУМИЦА

Адреса на подносителот:

Ул Маршал Тито  бр  241

Контакт лице:

Ѓорги Туфекчиев

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за Микронизирање на калциум карбонат

Вид на активности:

Инсталација за Микронизирање на калциум карбонат

 

Целокупната документација содржана во барањето за – Б интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300   ,

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Вршител на должност  ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов