Решение за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК” СТРУМИЦА Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Решение за  Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК СТРУМИЦА

Адреса на подносителот:

Бул.Климент Охридски   бр. 45

Контакт лице:

Милка Ичокаева

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

Вид на активности:

Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока

 

Целокупната документација содржана во барањето за Нацрт – Б интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300   ,

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

Вршител на должност  ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов