ОБЈАВА

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

Издавање на Б Интегрирана Еколошка Дозвола  на  АД “ ГРОЗД” Струмица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Врз основа на член 113 , член 122  став 4   од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/2005 , 81/2005 , 24/2007, 159/08 , 83/2009 , 48/2010 , 124/2010 , 51/2011 , 123/12, 93/13 , 187/13 и 42/14 ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Б Интегрирана  Еколошка Дозвола  на операторот АД “ ГРОЗД” Струмица.

Подносител на барањето:

АД “ ГРОЗД” Струмица Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Цветан Димов  ,, бр.бб

Контакт лице:

Јулијана Николова

Категорија на инсталацијата:

3.,Прилог 2

6.Останати активности

6.4(под б) Обработка и преработка наменети за производство на храна од : растителни суровини со капацитет на производство од 30 до 300 т/ден (просечна дејност на квартална основа)  (Сл.весник 89/05):

Вид на активности:

Инсталација за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци

Целокупната документација содржана во барањето , програмата за подобрување  на активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Дозволата во Дневник и на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk, во Одделението за заштита на животната средина во просториите на ДОМ на АРМ во Струмица

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076/483-300.

ЃД-СС/ОДД.ЗЖС

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ГРАДОНАЧАЛНИК

Зоран Заев