Реализирана обука за формативно оценување кај учениците со потешкотии во учењето

Наставниците од одделенска настава во основното општинско училиште „Видое Подгорец“ од Струмица, користејќи ги деновите од зимскиот одмор за учениците, во работна атмосфера ги реализираа содржините и активностите од модулот за инклузивното образование за ранливи групи, кој се однесува на формативното оценување кај учениците со потешкотии во учењето.Темите за обуката опфатија повеќе цели, меѓу кои учесниците да ја увидат потребата од приспособување на поучувањето,