ЈАВЕН ПОВИК ЗА ТРЕНЕРИ

ЈАВЕН ПОВИК

за дотација за тренери во спортските клубови

Со овој Јавен Повик за предвидува финансиска поддршка за 10 (десет) тренери во спортските здруженија и други правни лица во областа на спортот кои делуваат на територијата на Општина Струмица. Финансиската поддршка трае до крајот на тековната 2016-та година, односно 10 месеци.

Финансиската подршка е обезбедена во рамките на Буџетот на општина Струмица за 2016 година, во програмата за спорт (L0).

Право на учество имаат спортските здруженија и други правни лица во областа на СПОРТОТ од Општина Струмица кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство)и тоа:

– Фудбал: Прва, втора, трета лига и младински категории*

– Кошарка: Прва, Втора лига и младински категории*

– Одбојка: Прва лига и младински категории*

– Ракомет: Прва, втора лига и младински категории*

– Останати спортови: Прва лига, втора лига, младински категории*

* Кои настапуваат во организиран систем на натпреварување (првенство)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

За спортските здруженија и други правни лица:

1. Клубот да е формиран на територијата на Општина Струмица (клубот доставува тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија)

2. Потврда од соодветната федерација или сојуз за докажување на рангот на натпреварување. (1ва, 2-ра лига, младинска лига и тн)

За тренерите во спортските здруженија и други правни лица:

1. Тренерот кој аплицира да е невработен

(потврда од АВРМ дека не е во работен однос)

2. Фотокопија од лична карта

3. Потврда за завршено образование

4. CV и Мотивациско писмо

Рок и начин на доставување на пријавите

Крајниот рок за поднесување на пријавите е 07.03.2016 година (Понеделник) до 16 часот. Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично на адреса:

Општина Струмица

Ул.„Сандо Масев“ Бр.1

2400,Струмица

или во архива на Општина Струмица

На пликот треба да стои „НЕ ОТВАРАЈ“ со назнака за LО (СПОРТ – ТРЕНЕР)

Напомена: Пријавите со непотполна документација или пристигнати по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

ОПШТИНА СТРУМИЦA

ГРАДОНАЧАЛНИК

ЗОРАН ЗАЕВ