Квартален извештај за работата на овластениот инспектор за патен сообраќај на општина Струмица за период од 01.10.2016 ДО 31.12.2016 ГОДИНА

Во текот на извештајниот период Овластениот инспектор за патен сообраќај

изврши 36 контроли, и тоа на моторни возила и правни лица со кој се врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај кој поседуваат лиценца за работа и при тоа констатирав дека:

–          кај правните лица кој имаат добиено лиценца за јавен превоз на патници,

се уште има моторни возила без изводи од лиценците и сертификат за авто-такси возач, со кој се врши превозот на патници во патниот сообраќај,

–          возачите на моторни возила кој немаат извод од лиценца, не беа пријавени

како вработени во правното лице.

–          Вкупен број на записници 36,

–          Вкупен број на донесени решенија /,

–          Вкупен број на заклучоци /,

–          Вкупен број на контролни записници 01,

–          Вкупен број на одземени сообраќајни дозволи / и

–          Вкупно поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка /.

Структурални показатели на извршениот инспекциски надзор:

Ред.

бр.

Месец

Запи-сник за констатација

Изда-дени Реше-нија

Заклу~ок за запирање на постапка

Контролни записници

Барање за поведување    на пре- кршочна постапка

Постапка за порамну-вање

Пресудени предмети

Жалба на Решение / Пресуда

1

октомвр

12

/

/

/

/

/

/

/

2

ноември

12

/

/

/

/

/

1

/

3

декемвр

12

/

/

1

/

/

/

/

Вкупно:

36

/

/

1

/

/

1

/