Решение за издавање на Б -Интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на AД за Неметали ,, ОГРАЖДЕН “ Струмица

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Нацрт Б- Интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Струмица :Објавува

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

За Издавање на Б -Интегрирана еколошка дозвола за заштита  на животната

средина на AД за Неметали ,, ОГРАЖДЕН “ Струмица , Инсталација за

ископ, дробење ,мелење  и сеење на калциумов карбонат – Мемешли

 

 

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Нацрт Б- Интегрирана еколошка дозвола

Подносител на барањето:

AД за Неметали ,, ОГРАЖДЕН “ Струмица

Адреса на под носителот:

Ул ,, Маршал Тито“   бр.239

Контакт лице:

Димитар Георгиев

Категорија на инсталацијата:

Инсталација за ископ, дробење ,мелење  и сеење на калциумов карбонат- Мемешли

Вид на активности:

Инсталација за ископ, дробење ,мелење  и сеење на калциумов карбонат

 

Целокупната документација содржана во барањето Б-Интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 20 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300

 

 

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов