Издавање на Нацрт- Б Интегрирана еколошка дозвола за заштита на Животната средина на ДГ ,, БОНИ -ИНТЕРГРАДБА “ ДОО

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде Нацрт Б- Интегрирана еколошка дозвола

 

 

Градоначалникот на Општина Струмица :

ОБЈАВУВА

 

Издавање на Нацрт- Б  Интегрирана еколошка дозвола за заштита  на

Животната средина   на  ДГ  ,, БОНИ -ИНТЕРГРАДБА “  ДОО Струмица ,

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и

сепарирање  на природен песок за работа на бетонската база.

Подносител на барањето:

“Бони – Интерградба” ДОО Струмица

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Бул.Гоце Делчев ,, бр.бб

Контакт лице:

Лазар Конев

Категорија на инсталацијата:

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонската база.

Вид на активности:

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонската база.

 

Целокупната документација содржана во барањето за Нацрт – Б Интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 20 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300

 

.                                                ОПШТИНА СТРУМИЦА

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов