Издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола за заштита на Животната средина на ДГ ,,БОНИ-ИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица

Градоначалникот на Општина Струмица : ОБЈАВУВА:

Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола за заштита на животната средина на ДГ ,,БОНИ-ИНТЕРГРАДБА“ ДОО Струмица

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање  на природен песок за работа на бетонската база.

Врз основа на член 113 и  член 122 став 4 од Законот за заштита на животната средина (Сл.в на РМ бр:53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 123/12, 93/13, 187/13 , 42/14, и 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16   ) , Градоначалникот на општина Струмица , издаде  Б -Интегрирана еколошка дозвола

 

Подносител на барањето:

“Бони – Интерградба” ДОО Струмица

Адреса на подносителот:

Ул: ,, Бул.Гоце Делчев ,, бр.бб

Контакт лице:

Лазар Конев

Категорија на инсталацијата:

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонската база.

Вид на активности:

Погон за производство на бетон во стационарна бетонска база и сепарирање на природен песок за работа на бетонската база.

Целокупната документација содржана во барањето Б- интегрирана дозвола и активностите за заштита и унапредување на животната средина кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација ќе бидат достапни за заинтересираната јавност во рок од 20 дена од денот на објавувањето на Дозволата на web страната на општина Струмица www.strumica.gov.mk  и во одделението за заштита на животната средина

Секој работен ден од 08.00-16.00 часот

Контакт телефон : 076 483 300

 

Изготвил:   С.Стојкова  Д.а.и.

Одобрил:    Ѓ. Димитриевски  Д.и.а.

Потврдил:  Н. Годев    Д.т.и.

ОПШТИНА СТРУМИЦА

ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ ГРАДОНАЧАЛНИК

Костадин Костадинов