Решение за свикување педесет и седмата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

 

Р  е  ш  е  н  и  е   за свикување педесет и седмата  седница  на Советот на општина Струмица

Ја свикувам педесет и седмата седница на Советот на општина Струмица за ден 27.09.2017 година ( среда).

Педесет и седмата   седница   на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата   предлагам:

I

а)  Усвојување на записникот од 56 седница на Советот на општина Струмица;

б. Усвојување на Записникот од  почетокот и продолженијата на педесетта седница   на Советот на општина Струмица  од  17.02, 17.03, 12.05 и  23.06 2017 година и констатација од  10.07.2017 година.

II

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог – Решение за верифицирање мандат на член на Советот на општина Струмица;
 2. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Никола Вапцаров“ Струмица;
 3. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Струмица;
 4. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Сандо Масев“ Струмица;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Даме Груев“ Куклиш;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Маршал Тито“ Муртино;
 7. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Герас Цунев“ Просениково;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во Општинското основно училиште „Гоце Делчев“ Вељуса;
 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Видое Подгорец” Струмица,  во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Никола Вапцаров” Струмица, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Струмица , во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Сандо Масев” Струмица, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за кампување  со  со учениците од шесто до девето   одделение.

д) Програма за зимување   со  со учениците од шесто до девето   одделение.

е) Програма за изведување петдневна научна екскурзија  (настава во природа) со учениците од  петто  одделение;

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Програми за изведување на екскурзии и слободни активности за учениците од ООУ „Герас Цунев” Просениково, во учебната 2017/ 2018 година:

а) Програма за изведување на еднодневна екскурзија со учениците од трето одделение;

б) Програма за изведување на дводневна екскурзија со учениците од шесто одделение;

в) Програма за изведување на тридневна екскурзија со учениците од деветто одделение;

г) Програма за изведување на настава во природа со учениците од петто  одделение.

 1. Извештај за работа на СОУ „Јане Сандански” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 2. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“ Струмица во учебната 2017/2018 година;
 3. Извештај за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 4. Предлог-Годишна програма за работа на СОУУД „Димитар Влахов” Струмица во учебната 2017/2018 година;
 5. Извештај за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 6. Предлог-Годишна програма за работа на СОУ „Никола Карев” Струмица, во учебната 2017/2018 година;
 7. Извештај за работа на ОУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 8. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Видое Подгорец” Струмица во учебната 2017/2018 година;
 9. Извештај за работа на ОУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 10. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Никола Вапцаров” Струмица во учебната 2017/2018 година;
 11. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица во учебната 2016/2017 година со Извештај за сроведена самоевалуација;
 12. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Струмица, во учебната 2017/2018 година;
 13. Извештај за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 14. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Сандо Масев” Струмица во учебната 2017/2018 година;
 15. Извештај за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш во учебната 2016/2017 година;
 16. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Даме Груев” Куклиш, во учебната 2017/2018 година;
 17. Извештај за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино во учебната 2016/2017 година;
 18. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Маршал Тито” Муртино, во учебната 2017/2018 година;
 19. Извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле во учебната 2016/2017 година;
 20. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј” Дабиле, во учебната 2017/2018 година;
 21. Извештај за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2016/2017 година;
 22. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Герас Цунев” Просениково во учебната 2017/2018 година;
 23. Извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2016/2017 година;
 24. Предлог-Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев” Вељуса во учебната 2017/2018 година;
 25. Извештај за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица во учебната 2016/2017 година;
 26. Предлог-Годишна програма за работа на ООМУ „Боро Џони” Струмица, во учебната 2017/2018 година;
 27. Извештај за работата на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2016 – август 2017 година;
 28. Програма за работа на ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица за периодот септември 2017 – август 2018 година;
 29. Извештај за работата на ЈП “Паркиралишта – Струмица“ Срумица  за периодот од 01.01 до 30.06.2017 година;  и
 30. Квартален извештај  за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за вториот  квартал од 2017 година.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов