Одлука и формулар за неспроведување на стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за дел од урбан блок 4 – линк
Формулар за SEA за дел од урбан блок 4 – линк