Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани со јачина до 2.5MW, на КП194, КП196, КО Водоча, и на КП5109, и КП5103, КО Вељуса

Целосната содржина на проектната програма може да ја видите на следниов ЛИНК