Одлуки и формулари за неспроведување на стратегиски оцени

Одлуките и формуларите може да се видат, превземат од следниве линкови:
1. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 6375/1 , КО Вељуса  – Општина Струмица со техн. бр. 03-160/2020 – линк
1.1 Формулар  – линк
2. Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на Урбанистичкинплан за дел од КП 7895/2 , дел од КП 7994 и КП 8003 за КО Струмицалинк
2.1 Формулар  – линк