Планска програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градба со намена Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани на КП250 и КП252 во КО Водоча

Целата содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК.