Решение за свикување триесет и деветата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Решение

за свикување триесет и деветата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам триесет и деветата седница на Советот на општина Струмица за ден 26.04.2016 година (вторник).

Триесет и деветата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата го предлагам следниот:

Д н е в е н   р е д

  1. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  Општина Струмица за 2015 година;
  2. Извештај за реализација на Програмата  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици  на територијата на Општина Струмица за 2015 година;
  3. Извештај за реализација на Програма за изработка на  урбанистички планови во Општина Струмица за 2015 година;
  4. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струмица во  областа на спорт и млади во 2015 година;
  5. Извештај за реализација на Програмата  за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој  и туризмот  во 2015 година;
  6. Извештај за реализација на Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната   и детската заштита во 2015 година;
  7. Извештај за реализација на Програмата  на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2015 година;
  8. Извештај за реализација на Програмата за одржување на улиците во град Струмица, како и  локалните патишта во Општина Струмица за  2015/2016 година во зимски услови;
  9. Предлог – Програма за измена на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Oпштина Струмица за 2016 година;

10. Предлог – Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2016 година;

11. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5914/1 КО Струмица;

12. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7152/6 КО Струмица;

13. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 8018/1 КО Струмица;

14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7609/1 КО Струмица;

15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 1790/4 КО Струмица;

16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3130 КО Куклиш;

17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1190/1 КО Градско Балдовци;

18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 3137 КО Куклиш;

19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4659 КО Струмица;

20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2549/3, 3383 КО Банско;

21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2287/1 КО Куклиш;

22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2207 КО Добрејци;

23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 666 КО Просениково;

24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 125 КО Банско;

25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1483/3 КО Градско Балдовци; и

26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1684, 1690 КО Габрово

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов