Решение за свикување четириесет и деветата седница на Советот на општина Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот  за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02)  и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам

Р  е  ш  е  н  и  е

за свикување четириесет и деветата седница  на

Советот на општина Струмица

Ја свикувам четириесет и деветата   седница на Советот на општина Струмица за ден  31.01.2017 година (вторник).

Четириесет и деветата седница    на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00  часот.

За работа на седницата  го  предлагам:

I

Усвојување на записниците од:

– Четириесет и седмата   седница на Советот на општина Струмица; и

– Четириесет и осмата седница на Советот на општина Струмица.

II

Д н е в е н    р е д

 1. Предлог – План  за запишување на ученици во I година во Средните општински училишта во Општина Струмица во учебната 2017/2018 година;
 2. Предлог – Одлука за формирање на координативно тело за заштита од дискриминација;
 3. Предлог – Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2017 година;
 4. Предлог – Одлука за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица;
 5. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за нови вработувања во ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2017 година;
 6. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за вработување на 155 лица – вработени на определено време во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 7. Одлука за утврдување  на висина на бод  за исплата на плата  на вработените во ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
 8. Предлог – Одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места во ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2017 година;
 9. Ценовник на ЈП „Паркиралишта-Струмица“  за одбележување на хоризонталната сигнализација  на подрачјето на Општина Струмица;
 10. Предлог – Решение за разрешување и избор на претседател на  Комисија за мандатни прашања, избори  и именувања;
 11. Предлог – Решение за  разрешување и избор  на член на Комисијата  за изработка на Програма за работа на Советот на општина Струмица;
 12. Предлог – Решение за разрешување и  избор  на член на Комисијата   за јавна безбедност, безбедност на сообраќајот и противпожарна заштита;
 13. Предлог – Решение за разрешување и  избор  на членови на Комисијата  за здраствена заштита, социјална заштита и заштита на децата;
 14. Предлог -Решение за разрешување и  избор  на претседател  на Комисијата  за култура, образование и спорт;
 15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица;
 16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 752 КО Банско;
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7895/1 КО Струмица;
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1746/1 КО Дабиља;
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 610 КО Баница;
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1040/1, 1040/2 КО Просениково;
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско;
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 804 КО Градско Балдовци;
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7665/1, 7676/2, 7676/3 КО Струмица;
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 5788/4, 5788/11 КО Струмица;
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 3/1 КО Струмица;
 27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 6544, 6533/6 КО Струмица;
 28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2681/1 КО Банско; и
 29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко – планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 7603, 7609/1 КО Струмица.

Совет на општина Струмица

Претседател,

Јосиф Христов