Решение за свикување дваесет и втората седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица, Бр.08- 2623 /1
04.04.2019 год. Струмица

Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:

 Решение за свикување дваесет и втората седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам дваесет и втората седница на Советот на општина Струмица за ден 11.04.2019 година (четврток).
Дваесет и втората седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11,00 часот.
За работа на седницата го предлагам следниот:
Дневен ред
1. Предлог – Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година;
2. Предлог-Одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица;
3. Нацрт-Одлука за пристапување кон измена на Статутот на општина Струмица;
4. Предлог – Одлука за означување на условите и утврдување режим на сообраќај на делница од постоен локален пат/улица Струмица – Просениково (КП бр. 6284 во КО Струмица);
5. Предлог – Програма за поставување урбана опрема на територијата на општина Струмица за 2019 година
6. Предлог-Правилник за користење на сертификатна трговска марка „Беласички планински производ;
7. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Јане Сандански“ Струмица за 2018 година;
8. Годишна сметка со финансов извештај на СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица за 2018 година;
9. Годишна сметка со финансов извештај на СОУ „Никола Карев“ Струмица за 2018 година;
10. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Гоце Делчев“ Вељуса за 2018 година;
11. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Кирил и Методиј“ Дабиле за 2018 година;
12. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Никола Вапцаров“ Струмица за 2018 година;
13. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Видое Подгорец“ Струмица за 2018 година;
14. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Сандо Масев“ Струмица за 2018 година;
15. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Маршал Тито“ Струмица за 2018 година;
16. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ„Маршал Тито” Муртино за 2018 година;
17. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Даме Груев” Куклиш за 2018 година;
18. Годишна сметка со финансов извештај на ООУ „Герас Цунев” Просениново за 2018 година;
19. Годишна сметка со финансов извештај на ООМУ „Боро Џони” Струмица за 2018 година;
20. Годишна сметка со финансов извештај на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица за 2018 година;
21. Извештај за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период 1 месец-12 месец 2018 година;
22. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
23. Ценовник за вршење на работи на ЈПКД „Комуналец“ Струмица;
24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 7320/1 КО Струмица;
25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6322/1 КО Струмица;
26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за услогласување на намената на градежно земјиште на КП 6281/1 КО Струмица и дел од КП 6271 КО Струмица;
27. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7898/1 КО Струмица;
28. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 56 КО Чепели;
29. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 205/1 и КП бр. 210 КО Чепели;
30. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 6451 КО Струмица; и
31. Советнички прашања.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски