ЈАВЕН ПОВИК за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртви на семејно насилство во општина Струмица”

Општина Струмица распишува Јавен повик за прибирање на предлог проектна иницијатива од локална граѓанска организација заради реализација на проект за справување со проблемот со жртвите на семејно насилство, односно Основање и започнување со работа на установа за социјална заштита “Шелтер центар за згрижување и заштита на жртвите на семејно насилство во Општина Струмица”.
Проектот ќе се реализира во партнерска соработка помеѓу Општина Струмица и избраната граѓанска организација.
Целосната содржина на јавниот повик може да ја видите на следниов линк.
Основни документи:
Анекс 1. Пријава за предлог проектна иницијатива – линк
Анекс 2. Логичка рамка – линк
Анекс 3. План за активности и видливост – линк
Анекс 4. Преглед на буџет – линк
Дополнителни документи:
Анекс 1. Правила за реализација на проектот – линк
Анекс 2. Формулар со административни податоци за подносителот – линк
Анекс 3. Формулар со финансиски податоци за подносителот – линк
Анекс 4. Изјава за подобност – линк
Анекс 5. Изјава за релевантност на приложените биографии на целокупниот планиран/вклучен човечки ресурс во реализација на проектот – линк
Анекс 6. Листа за проверка – линк