Решение за свикување на петнаесеттата седница на Советот на Општина Струмица

Совет на општина Струмица
Бр.08 -8541/1, 19.10.2018 год.,
Врз основа на член 48 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02) и член 57 став 1 од Деловникот на Советот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” бр. 2/06), донесувам:
Решение за свикување на петнаесеттата седница на Советот на Општина Струмица
Ја свикувам петнаесетата седница на Советот на општина Струмица за ден 26.10.2018 година (петок).
Петнаесетата седница на Советот на општина Струмица ќе се одржи во Домот на АРМ во Струмица, со почеток во 11.00 часот.
За работа на седницата предлагам:

I

Усвојување на записникот од четиринаесетата седница на Советот на општина Струмица.

II

Дневен ред
1. Предлог – Одлука за усвојување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на извршувањето на линискиот превоз на патници за општините Струмица, Босилово, Василево и Ново Село;
2. Предлог – Одлука за означување на условите и утврдување режим на сообраќај со воведување направи за смирување на сообраќајот – подигнати пешачки премини пред СОУУД „Димитар Влахов“ Струмица;
3. Предлог – Одлука за усвојување на Оперативен план за организирање и вршење на специјален превоз со специјално возило за сите ранливи групи во Општина Струмица;
4. Предлог – Правилник за користење на Специјално патничко возило во Општина Струмица;
5. Предлог – Правилник за уредување на начинот и постапката на функционирањето на Форумите на заедницата во Општина Струмица ;
6. Предлог – Одлука за утврдување потреба од кофинансирање на Проект за подобрување на општинските услуги – ИПА компонента-подпроект за „Адаптација со пренамена на општински објекти во детски градинки во н.м. Куклиш и Муртино“ ;
7. Предлог – Одлука за доделување на финансиски средства на Димитар Џорлев од Струмица;
8. Предлог – Програма за одржување на улиците во град Струмица, како и локалните патишта во Општина Струмица во зимски услови – зима 2018/2019 година;
9. Предлог – Решение за разрешување и именување членови во Советот за јавно здравје на општина Струмица;
10. Предлог – Решение за именување на членови во Општинскиот совет за превенција на детското претстапништво на општина Струмица;
11. Предлог – Решение за именување на членови во Советот за заштита на потрошувачите на Општина Струмица;
12. Правилик за внатрешна организација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
13. Правилник за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица;
14. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.3986 КО Муртино;
15. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.1079/1 КО Добрејци;
16. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.7898/1 КО Струмица;
17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.3975, 4062 КО Муртино; и
18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр.1043/1 КО Просениково.
Совет на општина Струмица
Претседател,
Maрјан Даскаловски