Советот на општина Струмица ја одржа 21-та седница

На денешната 21 седница на Советот на општина Струмица, беа усвоени повеќе предлог извештаи, одлуки, и програми на Општината, јавни претпријатија и локални институции. Беа изгласани кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Струмица за четвртиот квартал од 2018 година, годишниот извештај на Општината и предлог-завршната сметка на буџетот за  2018 година, како и извештаите за реализација на Програмите за уредување на градежното земјиште на подрачјето на  општина Струмица за 2018 година,  за изградба, реконструкција, одржување и заштита  на локални патишта  и улици,

за изработка на  урбанистички планови, за активностите на општина Струмица во  областа на спорт и млади, во областа на локалниот економски развој и туризмот, социјалната и детската заштита, заштитата на животната средина, еднаквите можности на жените и мажите , меѓународната соработка и активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансирани од фондовите на Европската Унија за 2018 година. Советниците ги усвоија и предлог – програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година, како и предлог – одлуките за одобрување на извештаите за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски,   за измена и дополнување на буџетот на општина Струмица за 2019 година, за долгорочно задолжување на општина Струмица, за давање на трајно користење и управување на недвижни ствари  (пречистителна станица за отпадни води) на ЈПКД „Комуналец“, за спроведување на превентивна дезинсекција, дезинфекција и дератизација  на подрачјето на општина Струмица  за 2019 година, за измена и дополнување на одлуката за општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Струмица. На денешната седница беа усвоени и извештајот  за работа, годишната сметка и одлуката за распоредување на остварената добивка по годишната сметка на ЈП „Паркиралишта-Струмица“, ЈПЕД “Струмица гас”, ЈПКД „Комуналец“, како и извештаите за работата на библиотеката „Благој Јанков Мучето“, на  Домот за деца и млади „Благој  Мучето“ и на општинската јавна установа – Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Јоска Свештарот“  Струмица  за 2018 година.