Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 14-58; ГП 14-59; ГП 14-60; ГП 14-61; ГП 14- 62 и ГП 14-109 од ДУП на град Струмица за дел од урбан блок број 14

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК