Урбанистички проект за село – разработка на дел од КП бр.3773, КО Дабиље, согласно УПС за с.Дабиље општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк