Урбанистичкиот проект за село – формирање на градежни парцели на КП 1370/1 KO Градско Балдовци, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк

1