Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за дел од КП 7895/2, дел од КП 7994 и КП 8003 за КО Струмица, општина Струмица

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов линк