Урбанистички проект за село – разработка на дел од КП бр.1980/2, КО Просениково

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК