Урбанистички проект, новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од КП 7034/ 1 до новопланирана трафостаница ТС 10(20)/0.4 kV на КП 7034/ 34 во КО Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК