Урбанистички проект за вон опфат за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор, на кп бр.4221 и КП бр.4219/2, КО Костуино, општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк