Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за определување на површина за градење на ГП 62.3.1, формирана со ДУП за блок бр. 3 на град Струмица, со намена Г4-стоваришта, складови и отпади, на КП бр.6511/6, КО Струмица, општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк