Урбанистички план со план за парцелација на ГП бр.1.1-1 согласно АУП на КП бр.373/3, КО Гр.Балдовци, Општина Струмица

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов линк