Урбанистички проект за формирање на градежна парцела на КП 967/2 КО Баница

Целосната содржина на документот може да ја видите на следниов ЛИНК