Урбанистички проект за стопански и индустриски намени за определување на површина за градење на ГП 61.3.1, формирана со ДУП за блок бр. 3 на град Струмица, со намена Г2 – лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија, на КП бр.6511/11, КО Струмица, општина Струмицаачка и помалку загадувачка индустрија, на кп бр.6511/11, ко струмица, општина струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк