Урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на ГП 1.15 и ГП 1.16, дел од Блок 1 УЕ 1 во Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк