Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект

Соопштение за организирање на јавен увид, урбанистички проект

Целосната содржина на јавниот повик за организирање на јавен увид може да ја видите на следниов – ЛИНК

Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 водови за пренос на електрична енергија за новопланиран подземен 10(20)kv вод од столб на КП 8018/1, КО Струмица, до кабловска спојка на КП 710, КО Дабиље, општина Струмица – ЛИНК