Урбанистичкиот проект за село – формирање на градежна парцела на КП 1562, КП 1563, КП1564, КП1565 и дел од КП 1567/2 КО Водоча

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК