Урбанистички проект за село-разработка на дел од КП бр.2653/1 и дел од КП бр.2652/2, КО Дабиље, согласно УПС за с.Дабиље

Целосната содржина на урбанистичкиот проект може да ја видите на следниов ЛИНК