Урбанистички проект, новопланиран СН10(20)кV кабелски подземен вод од постојна трафостаница КБТС ,,Евростил –М’’ до новопланирана трафостаница ТС 10(20)/0.4 kV во КО Струмица

Урбанистичкиот проект може да го превземете од следниов ЛИНК