Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на градежни парцели и определување на површини за градба со намена А1.3 – семејни куќи во низа, на КП 7340/7 и КП 7340/8, К.О. Струмица, општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк