Урбанистички проект за изградба на објекти со намена станбени куќи во состав на селски стопански двор, на дел од КП бр.497, КО Просениково, општина Струмица т.бр.2137/20

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк