Урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.8 за изведба на ТС на КП 7867/1 и новопланиран 10(20)кv подземен кабелски вод од постоечки 10(20)кv вод на КП 8034/1 до новопланирана ТС на КП 7867/1, КО Струмица, општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов линк