Урбанистички проект за село – формирање на градежна парцела на КП 3180/3 KO Банско, Oпштина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК