Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на атмосверска канализациона мрежа и заштита од поплава за с. Муртино, Општина Струмица

Урбанистичкиот проект може да го видите на следниов ЛИНК