Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил

Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Назив на проектот: „Зачувување на духовните светилишта – одржлив туристички потенцијал во Струмица и Ќустендил“, со референтен број CB006.2.21.143
Договор бр.: РД-02-29-163/12.07.2019
Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 – 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).
Целата содржина може да ја видите на следниов линк