Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот

Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Назив на проектот: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот“, со референтен број CB006.2.12.132

Договор бр.: РД-02-29-161/12.07.2019

Проектот е ко-финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интеррег-ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 – 2020 (CCI No. 2014TC16I5CB006).

Целата содржина може да ја видите на следниов линк