Завршна сметка на Буџетот на општина Струмица за 2016 година

1. ОРГАН НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

2. БУЏЕТ НА ОПШТИНАТА

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи по дејности

3. НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба 

Приходи и расходи 

Структура на приходи по дејности

4. СМЕТКА ЗА НАМЕНСКА ДОТАЦИЈА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

5. СТРУМИЧКИ КАРНЕВАЛ

Биланс на состојба 

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

6. МИКРОКРЕДИТИРАЊЕ ИМГ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

7. СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

8. РАЗВОЈ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

9. ЦАРЕВИ КУЛИ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

10. ОПШТИНА ПО МЕРКА НА ГРАЃАНИТЕ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

11. БУЏЕТСКИ ФОРУМ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

12. БИЗНИС МРЕЖА С-К-К

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

13. СМЕТКА ЗА СОЛИДАРНОСТ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

14. ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

15. АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

16. ОПШТИНСКО КОРИСНА РАБОТА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

17. ДЕПОЗИТНА СМЕТКА

Биланс на состојба

Посебни податоци 

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

18. БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

19. ДОНАЦИЈА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА

Биланс на состојба

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи

20. ОПЕН ФЕСТИВАЛ

Биланс на состојба 

Посебни податоци

Приходи и расходи

Структура на приходи и расходи