Деловник на советот на општина Струмица

Врз основа на член 36 точка 1 од Законот за локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ” број 5/02) и член 21 став 1 точка 2 од Статутот на општина Струмица (“Сл. гласник на општина Струмица” број 4/03), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 16.03.2006 година, донесе

Д Е Л О В Н И К НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА

1