ОБЈАВА бр.1/21 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор (Прва објава)

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Струмица, кој се издава под закуп согласно одлуката на Совет на Општина Струмица бр. (Службен гласник на општина Струмица бр.29/20 и 3/21), во времетрање од четири години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач.

Целосната содржина на јавната објава може да ја видите на следниов ЛИНК.