Одлуки за организирање на втора јавна анкета, јавни презентација, решенија за комисија, соопштенија

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41,  УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41, УЕ 5 КО Струмица… – ЛИНК

 

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/1, УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/1,  УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/1, УЕ 5 КО Струмица… – ЛИНК

 

Одлука за организирање на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/2, УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Решение за формирање на Комисија за спроведување на втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/2,  УЕ5 КО Струмица – ЛИНК

Соопштение за организирање втора јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 41/3, УЕ 5 КО Струмица… – ЛИНК