Одлуки, решенија и соопштение за организирање на јавни анкети и презентации

Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП 2907, КО Вељуса – вон град, Општина Струмица ЛИНК

Решение за формирање на комисија за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП 2907, КО Вељуса – вон град, Општина Струмица ЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП 2907, КО Вељуса – вон град, Општина СтрумицаЛИНК

Одлука за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 КО Вељуса, Општина Струмица ЛИНК

Решение за формирање на комисија за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 КО Вељуса, Општина СтрумицаЛИНК

Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на ЛУПД за КП бр.6375/1 КО Вељуса, Општина СтрумицаЛИНК